Trần Huỳnh Thanh Nghị

1.      Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ, Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam
 • Thạc sĩ, Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam
 • Cử nhân, Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam

2.      Lĩnh vực nghiên cứu

 • Luật công ty
 • Luật đầu tư
 • Luật kinh doanh bất động sản

3.      Học phần phụ trách

 • Pháp luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật trong thẩm định giá

4.      Các công bố

a.   Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 2008;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Thực tiễn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, 2009;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Hoàn thiện pháp luật về quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TPHCM, 2005;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đánh giá thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam, 2014.

b.   Bài báo NCKH

 • Trần Huỳnh Thanh Nghị: “Kiến nghị khác phục các bất cập trong văn bản thi hành Luật DN 2005” Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 33 (118), Tháng 03/2008.
 • Trần Huỳnh Thanh Nghị: “Tác động của PLDN đến tiến trình cải cách TTHC trong năm 2010”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 10(195), tháng 05/2011.
 • Trần Huỳnh Thanh Nghị “Quy định về vốn pháp định trong thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam dưới góc nhìn so sánh”, Tạp chí Luật học, 10/2011
 • Trần Huỳnh Thanh Nghị “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam : Nhìn từ khía cạnh pháp lý qua báo cáo của Ngân hàng thế giới”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 07/2011, số 279
 • Trần Huỳnh Thanh Nghị: “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Luật học, 08/2011, số 135
 • Trần Huỳnh Thanh Nghị: “Thực trạng pháp luật về giấy phép kinh doanh”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 04, (236), 02/2013

c.    Sách

 • Đồng Tác giả. (2011). Giáo trình Luật Kinh tế. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Đồng Tác giả. (2010).Giáo trình Pháp luật đại cương.