Trần Bích Vân

1.      Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
 • Cử nhân, Thống kê Thương nghiệp, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

2.      Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thẩm định giá tài sản vô hình;
 • Kinh tế quốc tế.

3.      Học phần phụ trách

 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Nguyên lý Thẩm định giá

4.      Các công bố

a.   Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Luận chứng khoa học về thành lập Chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM, 2012-2013;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10, 2012;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xứ lý tài chính cho các doanh nghiệp cổ phần hóa, 2006;

b.   Bài báo NCKH

 • Nguyễn Kim Đức, Huỳnh Kiều Tiên & Trần Bích Vân. (2016). Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 118+119, 82-94.
 • Hay Sinh, Nguyễn Quỳnh Hoa & Trần Bích Vân. (2013). Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM. Tạp chí Phát triển và hội nhập 11(21), 63-72.
 • Trần Bích Vân. (2013). Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand. Tạp chí Phát triển Kinh tế (276), 136-149.

c.    Sách

 • Hay Sinh & Trần Bích Vân. (2012). Giáo trình Nguyên lý Thẩm định giá. Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.
 • Nguyễn Phú Tụ & Trần Bích Vân. (2012). Giáo trình Kinh tế Quốc tế. Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.