Phạm Thị Bình

1. Quá trình đào tạo

 • Cử nhân, QLKT-Vật giá, Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, Việt Nam

2. Chứng chỉ nghiệp vụ

 • Chứng chỉ Kinh tế học ứng dụng trong phân tích chính sách công – Chương trình đào tạo Fulbright;
 • Chứng chỉ Khóa học: Thẩm định giá – Ban Vật giá Chính phủ;
 • Chứng chỉ Khóa học: Medium Management for Open Economics – Mekong Institute – Khon Kaen Unversity – Thailand;
 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Bộ Tài Chính.

3. Học phần phụ trách

 • Thẩm định giá Máy – Thiết bị

4. Các công bố

a. Các công trình khoa học công nghệ đã công bố

 • Phạm Thị Bình. (1989). Lịch sử hình thành giá thu mua nông sản. Tạp chí Vật giá.
 • Phạm Thị Bình. (2001). Thực trạng và giải pháp cho hoạt động Thẩm định giá ở Việt Nam. Tạp chí chuyên ngành.
 • Phạm Thị Bình. (2013). Nghề Thẩm định giá ở Việt Nam và định hướng phát triển. Báo cáo chuyên đề.
 • Phạm Thị Bình. (2013).  Quản lý hoạt động thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo chuyên đề.

b. Sản phẩm khoa học công nghệ đã được áp dụng

 • Giá trị thị trường quyền sử dụng đất ở – Được sử dụng là cơ sở cho UBND TP.HCM ban hành bảng Giá đất năm 2009 của TP.HCM theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP & 123/2007/NĐ-CP.

c. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang chủ trì

 • Tư vấn, khảo sát giá thị trường quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – do Sở Tài chính TP.HCM quản lý đề tài.

d. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

 •  Khảo sát kỳ thu thuế gốc – do Worrlbank quản lý đề tài.