Nguyễn Thị Hồng Thu

1. Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Chương trình hợp tác Việt Nam-Hà Lan
 • Cử nhân, Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

2. Chứng chỉ nghiệp vụ

 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính cấp

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Thẩm định giá bất động sản

4. Học phần phụ trách

 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Thẩm định giá bất động sản

5. Đề tài nghiên cứu khoa học

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, Nhận diện và tổng quan các phương pháp trong từng cách tiếp cận thẩm định giá tài sản vô hình, 2015;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Website quản lý và lưu trữ thông tin giá Bất động sản – Ứng dụng khảo sát giá đất quận 10, 2012;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xây dựng quy trình và phương pháp thẩm định giá thương hiệu ở Việt Nam – Ứng dụng nghiên cứu tình huống thương hiệu cụ thể thực tế ở Việt Nam, 2011.

b. Tài liệu môn học

 • Đồng tác giả nhóm biên soạn (2017). Tài liệu môn học thẩm định giá tài sản vô hình. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.