Nguyễn Quỳnh Hoa

1.      Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ, Kinh tế, quản lý nền kinh tế quốc dân, Đại học Tổng hợp CNTP Matxcơva, LB Nga.       (2000 – 2003)
 • Thạc sĩ, Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng, Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam.                  (1995 – 1998)
 • Cử nhân, Kinh tế tổ chức quản lý xí nghiệp, Đại học Tổng hợp CNTP Matxcơva, Liên Xô (cũ).   (1985 – 1990)

2.      Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thẩm định giá bất động sản

3.      Học phần phụ trách

 • Thẩm định giá bất động sản

4.      Các công bố

a.   Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản: Từ lý luận đến thực tiễn, 2005-2006;
 • Thành viên nghiên cứu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP.HCM, 2010-2011; 
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản, 2011-2012;
 • Thành viên nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP.HCM, 2012-2013;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai, 2013- 2014..

b.   Bài báo NCKH

 • Dương Thị Bình Minh & cộng sự. (2011). Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM. Tạp chí Phát triển Kinh tế (250), 25-32.
 • Dương Thị Bình Minh & Sử Đình Thành, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trịnh Thị Kim Oanh. (2011). Thị trường nhà ở thương mại tại TP.HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả. Tạp chí Phát triển Kinh tế (254), 02-10.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa & Nguyễn Thạch. (2013). Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy.  Tạp chí Phát triển Kinh tế (269), 11-18.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa (2013). Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản. Tạp chí Phát triển và hội nhập (11), 55-62.
 • Hay Sinh, Nguyễn Quỳnh Hoa & Trần Bích Vân. (2013). Khuyến nghị về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho Hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Tp.HCM. Tạp chí Phát triển và hội nhập 11(21), 63-72.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa. (2014). Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam trong tiến trình đổi mới kinh tế. Tạp chí Phát triển và hội nhập 17(27), 36-44.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa & Nguyễn Hồng Dương. (2015). Xây dựng mô hình thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(3), 82-103.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa. (2015). Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý Nhà nước về đất đai. Tạp chí Phát triển và hội nhập 22, 32-40.

c.    Sách

 • Nguyễn Ngọc Vinh & Nguyễn Quỳnh Hoa. (211). Giáo trình Thẩm định giá trị bất động sản. Nhà xuất bản Lao động xã hội.
 • Nguyễn Quỳnh Hoa & cộng sự. (2011). Tài liệu ôn tập môn Kinh tế học.