Nguyễn Ngọc Vinh

1. Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ, Kinh tế, Liên bang Nga;
 • Cử nhân, Kinh tế, Sankt Petersburg, Liên bang Nga.

2. Học phần phụ trách

 • Thị trường Bất động sản.

3. Các công bố

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thẩm định giá tại TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2005-2006;
 • Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM – Thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2008-2010;
 • Chủ nhiệm đề tài, Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam, 2008-2012;
 • Chủ nhiệm đề tài, Xác định tỷ lệ còn lại của công trình là nhà ở trong thẩm định giá trị bất động sản, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2012-2013;
 • Chủ nhiệm đề tài, Đề xuất một số giải pháp thống nhất kết quả trong thẩm định giá trị bất động sản, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013-2014;

b. Bài báo NCKH

 • Nhân tố chính sách tác động lên giá nhà ở đô thị – Tình huống VN. 2012. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 254, 24-29;
 • Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở nước ta. 2012. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 77, 40-46;
 • Đa dạng hóa cách ước lượng tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình trong tham định giá trị bất động sản. 2013. Tạp chí Ngân hàng, số 5, 46-50;
 • Những ngộ nhận thường gặp trong thẩm định giá trị bất động sản. 2013. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 84, 53-59;
 • Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai: Những vấn đề cần bàn luận. 2013. Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 9, 73-76;
 • Xây dựng quy trình thẩm định giá trị bất động sản tại Việt Nam. 2013. Tạp chí Ngân hàng, số 7, 42-46;
 • Phân tích tác động của chính sách hỗ trợ tín dụng đến thị trường bất động sản. 2013. Tạp chí Ngân hàng số 8, 2-5;
 • Một số giải pháp thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản. 2013. Tạp chí Ngân hàng, số 12, 46-50;
 • Điều chỉnh cách xác định tỷ lệ hao mìn của công trình trong Quyết định 129/BTC. 2013. Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 10, 72-75;
 • Những giải pháp khắc phục tính chuyển hóa thành tiền kém của bất động sản trong kinh doanh bất động sản. 2012. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 79, 40-44;
 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh bất động sản. 2012. Tạp chí Ngân hàng, số 3, 54-57;
 • Gợi ý chính sách cho việc phát triển nhà ở công nhân. 2012. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 72, 48-51;
 • Tiêu chí nào nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản. 2008. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 218, 48-50;
 • Vai trò của thẩm định giá trong việc hạn chế phát sinh nợ xấu của ngân hàng. 2012. Tạp chí Ngân hàng, số 22, 21-24;
 • Xây dựng chỉ số giá bất động sản bằng mô hình hồi quy và phân tích giao dịch lập lại. 2014. Tạp chí Ngân hàng, số 09, 34-41;
 • Xác định tổng hao mòn trong thẩm định giá trị bất động sản. 2014. Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 17, 45-52;
 • Đề xuất bổ sung hai giải pháp về thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản. 2014. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 99, 48-55;
 • Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh – Bức tranh hau mảng sáng và tối. 2010. Tham luận hội thảo khoa học UEH. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 255-262.

c. Sách:

 • Giáo trình Thẩm định giá bất động sản. 2012. Đồng chủ biên.
 • Sách chuyên khảo Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam. 2013. Chủ biên.
 • Sách tham khảo Xác định tỷ lệ còn lại của công tình trong thẩm định giá trị bất động sản. 2013. Chủ biên;
 • Sách chuyên khảo Thống nhất kết quả trong thẩm định giá trị bất động sản. 2014. Chủ biên.