Ngô Thảo

1.      Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ, Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
  • Cử nhân, Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
  • Thẩm định viên, Thẩm định giá bất động sản, Học viện Inspen, Malaysia.

2.      Chứng chỉ nghiệp vụ

  • Thẻ Thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính cấp

3.      Học phần phụ trách

  • Thẩm định giá doanh nghiệp