Ngô Đình Hãn

1. Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ, Kinh tế học, Đại học Mở TP.HCM;
  • Cử nhân, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Đại học Kinh tế TP.HCM;
  • Cử nhân, Quản trị kinh doanh,  Đại học Kinh tế TP.HCM.

2. Học phần phụ trách

  • Quy trình môi giới Bất động sản.

3. Các công bố

a.   Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia khu vực Đông Nam Á (2014-2015).