Lê Tấn Phước

1. Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ, Tài chính LTTT và tín dụng, Đại học Kinh tế TP.HCM;
 • Thạc sĩ, Tài chính LTTT và tín dụng, Đại học Kinh tế TP.HCM;
 • Cử nhân, Tài chính kế toán các doanh nghiệp, Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM;
 • Cứ nhân, Kỹ thuật tin học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM;
 • Cử nhân, Anh văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

2. Học phần phụ trách

 • Đầu tư kinh doanh Bất động sản;
 • Tổng quan Môi giới Bất động sản.

3. Các công bố

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2010;
 • Chủ nhiệm đề tài, Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM sau khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2011;
 • Chủ nhiệm đề tài, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại tại TP.HCM;
 • Chủ nhiệm đề tài, Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2017, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013;

b. Bài báo NCKH

 • Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2002;
 • Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2005;
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2005;
 • Ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến ngân hàng thương mại, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2006;
 • Đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2007;
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán độc lập báo cáo tài chính các NHTM CP tại TP.HCM, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2010;
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2017;