Lê Chí Sĩ

1. Quá trình đào tạo

  • Cử nhân, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Thạc sĩ, Quản trị & Marketing, Đại học Anglego State
  • Tiến sĩ, Quản trị & Marketing, Đại học Anglego State

2. Học phần phụ trách

  • Đầu tư kinh doanh Bất động sản

3. Các công bố

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

  • Tác giả, Thành phố, Sàn đấu giá nông sản, 2008;
  • Tác giả, Thành phố, Quy hoạch hệ thống kho trên địa bàn TP.HCM, 2008;
  • Tác giả, Thành phố, Sở giao dịch hàng hóa Saigon, 2007.

b. Bài báo NCKH

  • Bài báo “Chủ động thay đổi, thích nghi với thời cuộc”. (2007). Báo Người Lao Động – Số 4118 ngày 16/10/2007;
  • Bài tham luận “CEO trẻ Việt Nam – tất cả là ý chí”. (2007). Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển – ĐHKT;