NGUYỄN HOÀNG BẢO
Tiến sĩ
Trưởng Khoa Kinh tế
kiêm nhiệm Giám đốc
028.38.45.41.40
hoangbao@ueh.edu.vn

UEH: Từ năm 1988
Cedzo: Từ năm 2016


Trình độ chuyên môn

 • Tiến sĩ, Kinh tế học, Trường Đại học Osaka Sangyo, Nhật Bản
 • Thạc sĩ, Kinh tế, Học viện Khoa học Xã hội ISS, Hà Lan
 • Cử nhân, Kế hoạch hóa nền Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trung tâm.

Trực tiếp phụ trách mảng chiến lược phát triển

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển;
 • Quản lý công tác đối nội: tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, thi đua, khen thưởng;
 • Phát triển công tác đối ngoại: giới thiệu, ký kết hợp tác, xây dựng hình ảnh của trung tâm;
 • Tìm kiếm các nguồn tạo ra doanh thu cho trung tâm;
 • Hoạt động tài chính của trung tâm.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NGUYỄN KIM ĐỨC
Thạc sĩ
Thẩm định viên về giá
Giảng viên Khoa Kinh tế
kiêm nhiệm Phó giám đốc
028.38.45.41.40
ducnk.tdg@ueh.edu.vn

UEH: Từ năm 2013
Cedzo: Từ năm 2013


Trình độ chuyên môn

 • Thạc sĩ, Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Cử nhân, Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Cử nhân, Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Thẻ Thẩm định viên về giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp

Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

Phụ trách mảng công việc: Đào tạo và tổ chức hành chính.

Trực tiếp phụ trách mảng: chương trình đào tạo

 • Xây dựng chương trình đào tạo;
 • Quản lý công tác đối nội: tổ chức, nhân sự;
 • Phát triển công tác đối ngoại: giới thiệu, ký kết hợp tác, xây dựng hình ảnh của trung tâm;
 • Hoạt động đào tạo của trung tâm;
 • Hoạt động tổ chức hành chính của trung tâm;
 • Các công việc khác do giám đốc giao/ủy quyền.

VÕ NỮ ZIM LY
Cử Nhân
Thủ quỹ
0947.119.399
cedzo.ueh@gmail.com

Cedzo: Từ năm 2009


Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân, Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Cử nhân (Cao đẳng), Điện tử viễn thông, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ TP.HCM

Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

 • Trực tiếp phụ trách khóa học: Thẩm định giá – Bộ Tài chính, Phân tích dữ liệu, Phong thủy;
 • Phụ trách công tác thủ quỹ;
 • Kê khai thanh toán tiền lương, thù lao giảng dạy;
 • Các việc liên quan đến: lịch thi, đề thi, điểm thi, bài thi;
 • Tổ chức lưu trữ bài thi.

TRẦN THỊ NGỌC HÀ
Cử Nhân
Kế toán
0908.265.126
cedzo.ueh@gmail.com

Cedzo: Từ năm 2009


Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân, Kế toán, Trường Đại học Hồng Bàng

Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

 • Trực tiếp phụ trách khóa học: Bất động sản – Bộ Xây dựng, Thẩm định dự án, Phong thủy;
 • Phụ trách công tác kế toán;
 • Sắp xếp phòng học, phòng thi;
 • Kê khai thanh toán tiền lương, thù lao giảng dạy;
 • Tiếp nhận và thông tin về tình hình giảng dạy;
 • Các việc liên quan đến: lịch thi, đề thi, điểm thi, bài thi;
 • Tổ chức lưu trữ bài thi.

LÊ NGUYỄN HOÀNG PHONG
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ & Trợ lý ban điều hành
028.38.45.41.40
cedzo.ueh@gmail.com

Cedzo: Từ năm 2019


Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân, Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

 • Hỗ trợ các lớp học;
 • Tổ chức lớp thi;
 • Công tác lưu trữ hồ sơ, bài thi các khóa học.

NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN
Cộng tác viên
0914.164.698
cedzo.ueh@gmail.com

Cedzo: Từ năm 2015


Nhiệm vụ tại Trung tâm Cedzo

 • Hỗ trợ các lớp học;
 • Tổ chức lớp thi;
 • Công tác lưu trữ hồ sơ, bài thi các khóa học.