Nguyễn Kim Đức

 

1. Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ, Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
 • Cử nhân, Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
 • Cử nhân, Thẩm định giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

2. Chứng chỉ nghiệp vụ

 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình
 • Tài chính doanh nghiệp

4. Học phần phụ trách

 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình

5. Các công bố

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xây dựng mô hình lựa chọn doanh nghiệp tương đồng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam, 2017-2018;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Sự phù hợp của hệ số beta có điều  chỉnh đòn bẩy trong thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam, 2015-2016;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Thẩm định giá trị cộng hưởng – Lợi ích từ việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, 2014-2015;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ảnh hưởng của thẩm định giá tài sản trí tuệ đến hoạt động cho vay tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, 2014-2015;
 • Thành viên đề tài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định giá tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2012-2013.

b. Bài báo NCKH

 • Nguyen Kim Duc, Hay Sinh, Huynh Ngoc Thuy Duong, To Cong Nguyen Bao. (2018). The suitability of Proxy Levered Beta in corporate valuation – Evidence from Vietnam. Asian Economic and Financial Review, [ABDC: C].
 • Tran Thi Hai Ly & Nguyen Kim Duc. (2018). Corporate governance, pyramid ownership, and firm value: Evidence from Vietnam. Journal of Asian Business and Economic Studies, 25(1), 85-102.
 • Nguyen Kim Duc, Huynh Kieu Tien, & Tran Bich Van. (2017). Appraising Synergy Value in M&A Practices in Vietnam. Banking Technology Review, 2(2), 273-292.
 • Nguyễn Kim Đức, Nguyễn Thị Hồng Nhung, & Trần Vũ Quỳnh Như. (2017). Đa dạng hoá và Giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, 33(4), 27-36.
 • Trần Thị Hải Lý & Nguyễn Kim Đức. (2016). Nghiên cứu Quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27(8), 61-80.
 • Nguyễn Kim Đức, Huỳnh Kiều Tiên & Trần Bích Vân. (2016). Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 118+119, 82-94.
 • Nguyễn Kim Đức & Tô Công Nguyên Bảo. (2015). Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(9), 44-64.
 • Nguyễn Kim Đức. (2015). Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá TSBĐ tại các NHTM Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 111, 42-51.
 • Nguyễn Kim Đức, Nguyễn Thị Lan Anh & Nguyễn Tú Anh. (2014). Thẩm định giá TSBĐ tại các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 101, 41-49.
 • Hay Sinh & Nguyễn Kim Đức. (2014). Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 06, 31-50.
 • Nguyễn Kim Đức. (2012). Hoạt động thẩm định giá trong việc quản lý nợ xấu tại hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 07, 14-21.
 • Hay Sinh & Nguyễn Kim Đức. (2012). Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước – Dưới góc nhìn của hoạt động Thẩm định giá trị doanh nghiệp. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 05, 29-38.
 • Hay Sinh & Nguyễn Kim Đức. (2012). Ước tính hệ số beta trong thẩm định giá trị doanh nghiệp – Từ lý thuyết đến thực tiễn. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 04, 26-33.
 • Nguyễn Kim Đức & Nguyễn Thị Hải Lý. (2012). Tác động của Nghị định 59/2011/NĐ-CP lên Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – Một trọng tâm trong Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam hiện nay. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 02, 36-42.

c. Trình bày hội thảo

 • NGUYEN, Kim Duc., HAY, Sinh., TRAN, Bich Van. (2017). Building a Model of Selection of Comparable Firms in Business Valuation: The Case of Vietnam. Paper presented at the 20th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress, [Singapore]
 • NGUYEN, Kim Duc., NGUYEN, Thi Hong Nhung. & TRAN, Vu Quynh Nhu. (2016). Research on business diversification and corporate value in times of financial crisis in Vietnam. Paper presented at the 5th Vietnam International Conference – Sustainable Development in the Context of Global Change. [Hanoi, Vietnam]
 • NGUYEN, Kim Duc & HUYNH, Ngoc Thuy Duong. (2016). The suitability of proxy levered beta in corporate valuation – Evidence in Vietnam. Paper presented at the 1st Asia – Pacific INFINITI Conference on International Finance. [HCMC, Vietnam].
 • HAY, Sinh & NGUYEN, Kim Duc. (2014). Cost of Capital Approach, APV Approach in corporate valuation. Paper presented at the 18th Asean Valuers Association (AVA) Congress. [Nha Trang, Vietnam].

d. Sách

 • Nguyễn Kim Đức và cộng sự. (2017). Hệ số beta trong thẩm định giá doanh nghiệp – Mô hình và các kỹ thuật tính toán. Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.
 • Hay Sinh & Nguyễn Kim Đức. (2014). Phương pháp Chi phí vốn, Phương pháp Giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá doanh nghiệp. Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.

6. Hội thảo tham dự

 • 2017*, The 20th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress [Singapore].
 • 2016*, The 1st Asia-Pacific INFINITI Conference on International Finance [HCMC, Vietnam].
 • 2016*, The 5th International Conference on Vietnamese Studies [Hanoi, Vietnam].
 • 2016, The Vietnam M&A Forum 2016: M&A in wider economic boundaries [HCMC, Vietnam]
 • 2014*, The 18th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress [Khanh Hoa, Vietnam].
 • * Presentation

7. Giải thưởng và vinh danh

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2018
 • “Best Paper Award” at the 20th ASEAN Valuers Association (AVA) Congress, Singapore, 2017